Close
Skip to content
Informacje o polityce prywatności Faktorii Zdrowia

Jako administrator Państwa danych, Faktoria Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Inflackiej 8, 01-857 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000926423, NIP: 7262687674, Regon: 520169624, tel.: +48 500 032 924, +48 500 032 925 pragnie przedstawić stosowane przez siebie zasady postępowania z danymi osobowymi, które otrzymuje.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności zawiera wiadomości na temat przysługujących Państwu praw, a także zasad ochrony prywatności obowiązujących przy przetwarzaniu Państwa danych. Polityka ma zastosowanie do wszelkich kontaktów i transakcji z Faktoria Zdrowia, podejmowanych osobiście, drogą telefoniczną i mailową, poprzez media społecznościowe lub za pośrednictwem naszych stron internetowych, każdorazowo, gdy w takim kontakcie pojawia się odniesienie lub link do niniejszej Informacji o polityce prywatności.

W przypadku, gdy korzystają Państwo z innych produktów i usług firmy, Państwa kontakty z Faktoria Zdrowia mogą podlegać również innym politykom ochrony prywatności. 

Jakie dane osobowe zbieramy? W jaki sposób?

W większości przypadków dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. W niektórych sytuacjach możemy je otrzymywać od podmiotów trzecich. Zgodnie z naszą Polityką plików cookies, za pośrednictwem określonych technologii stosowanych na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych zbieramy również inne informacje na Państwa temat. Więcej informacji na temat zbierania tego rodzaju danych można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

W zależności od rodzaju kontaktów z firmą i kraju zamieszkania, zbierane są następujące dane:

 • tytuł, imię i nazwisko,
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania i adres mailowy,
 • numer telefonu,
 • dane do płatności,  
 • dane o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • dane o prowadzących pracownikach służby zdrowia, w tym o lekarzach oraz opiekunach domowych,
 • imię, nazwisko i dane kontaktowe pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
 • informacje o używanych produktach (np. wyrobu medycznego do terapii snu, maski itd.),
 • informacje o wykorzystywanych usługach Faktoria Zdrowia lub usługach zewnętrznych,
 • dane o przebiegu snu, zdrowiu oraz informacje o stylu życia wpływające na kondycję zdrowotną.

W większości przypadków, przy pozyskiwaniu danych z formularza wyświetlającego się na naszej stronie internetowej pojawi się dodatkowa informacja o tym, że Państwa dane są pozyskiwane.

Państwa dane są pozyskiwane w następujących sytuacjach:

 • rejestracji konta na naszej stronie;
 • kontaktu z naszą firmą, np. telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub mediów społecznościowych;
 • otrzymania informacji i zaleceń od prowadzącego Państwa pracownika służby zdrowia (zależnie od warunków w kraju zamieszkania);
 • wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub na udział w ofertach promocyjnych i ankietach;
 • udostępnienia firmie przez prowadzącego Państwa pracownika służby zdrowia danych o świadczonej opiece medycznej (zależnie od warunków w kraju zamieszkania);
 • dostarczania przez nas produktów i usług w imieniu podmiotów trzecich, z którymi są Państwo powiązani, np. szpitali lub podmiotów świadczących usługi opieki domowej.

W zależności od rodzaju kontaktów z naszą firmą, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu:

 • • reagowania na kierowane przez Państwa prośby o informacje lub materiały, a także budowania, rozwijania i utrzymania łączącej nas relacji;
  • przesyłania Państwu w przypadku wyrażenia przez Państwo takiej zgody telefonicznie oraz za pośrednictwem nieszyfrowanych wiadomości mailowych i tekstowych (wiadomości SMS):
  – newsletterów i komunikatów prasowych;
  – treści dotyczących produktów, programów, usług lub informacji ogólnych, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować; oraz
  – odpowiednich i czasowo skoordynowanych wiadomości marketingowych.
  • dostosowywania komunikatów kierowanych do Państwa w mediach społecznościowych;
  • dostarczania Państwu produktów i usług, na przykład:
  – wsparcia technicznego,
  – testów przebiegu snu;
  – ustalenia i wsparcia leczenia, oraz
  – corocznego przeglądu leczenia, dla sprawdzenia działania terapii i sprzętu;
  • komunikacji z Państwa ubezpieczycielem zdrowotnym oraz świadczeniodawcami opieki medycznej, np. w celu przekazywania im odnośnych informacji o produktach oraz o wynikach leczenia, w przypadku, gdy takie podmioty skierowały Państwa do nas w związku z leczeniem lub dla uzyskania wsparcia;
  • zapewnienia, że zbierane dane nie pochodzą od dzieci poniżej 13 roku życia lub od osób uznawanych na podstawie przepisów danego kraju zamieszkania za małoletnie;
  • prowadzenia analiz statystycznych, ankiet i badań rynku służących doskonaleniu dotychczasowych bądź opracowywania nowych produktów i usług, w tym ulepszeń naszych stron internetowych;
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, regulacyjnych oraz obowiązków z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ustalania, wykonywania oraz obrony roszczeń prawnych, a także działania jako administrator wyrobów medycznych.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

 • Dla ochrony Państwa danych i stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów wykorzystujemy szereg różnych środków kontroli bezpieczeństwa i poszanowania prywatności. Należy jednak pamiętać, że bez względu na stosowane przez nas środki bezpieczeństwa nie możemy zagwarantować całkowitego zabezpieczenia informacji wysyłanych drogą internetową. 
 • W przypadku potwierdzenia, że Państwa dane osobowe stały się przedmiotem naruszenia, zastosujemy przepisy stosujące się do powiadamiania o takich przypadkach.
 • Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia, by zakres zbieranych danych osobowych był ograniczony do minimum niezbędnego dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • Państwa dane osobowe nie są sprzedawane ani wynajmowane. Udostępniamy je wyłącznie zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności i w zakresie dopuszczonym obowiązującym prawem.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane spółkom powiązanym lub oddziałom, a także spółkom będącym własnością Faktoria Zdrowia lub przez nią kontrolowanym.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępniane w przypadku, gdy całość działalności Faktoria Zdrowia lub jej część zostanie przeniesiona na inny podmiot w drodze fuzji, zbycia aktywów lub w inny sposób.
 • Faktoria Zdrowia może udostępniać Państwa dane osobowe, jeżeli taki obowiązek nakładają na firmę przepisy prawa.
 • W przypadku, gdy są Państwo użytkownikiem końcowym naszych produktów i usług, dane osobowe mogą być udostępniane świadczeniodawcom opieki zdrowotnej.
 • W przypadku, gdy poszukują Państwo pracy lub współpracowali Państwo z agencją pośredniczącą w procesie rekrutacji na stanowisko w Faktoria Zdrowia, ujawnione nam dane osobowe mogą być udostępniane takiej agencji rekrutacyjnej. 
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w niektórych okolicznościach, w sposób kontrolowany i bezpieczny, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane i usługodawcom angażowanym do świadczenia w naszym imieniu określonych komponentów usług. Takie podmioty przetwarzające oraz usługodawcy są zobowiązani umownie do zachowania poufności danych osobowych oraz to wykorzystania ich wyłącznie do celów usług, do których świadczenia zostali zaangażowani przez Faktoria Zdrowia. Wymienione podmioty nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do innych celów. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane i usługodawcy są angażowani do: przetwarzania i hostingu danych, działań marketingowych, realizacji zamówień (w tym dostaw i płatności), wsparcia technicznego oraz rekrutacji.

Gdzie są przechowywane i przetwarzane Państwa dane osobowe?

W związku z dostarczaniem naszych produktów i świadczeniem usług, dostęp do Państwa danych lub ich przekazanie może następować z/do miejsc nieobjętych jurysdykcją, w której zostały przekazane. Takie działania mogą dotyczyć przeniesienia Państwa danych osobowych z danego miejsca w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) do miejsca poza EOG, lub też z miejsca spoza EOG do miejsca w EOG.

Jeżeli dostęp do Państwa danych lub ich przekazanie nastąpi z miejsca spoza EOG, zastosujemy odpowiednie środki zapewniające ich ochronę i bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych. Pomiędzy podmiotami Faktoria Zdrowia, które przekazują sobie dane osobowe i je przetwarzają obowiązują standardowe klauzule umowne UE.

Jeżeli nasi zewnętrzni usługodawcy (w ramach świadczonych dla nas usług) przetwarzają dane osobowe poza EOG, zawarta z nimi na piśmie umowa będzie zawierała odpowiednie rozwiązania (zazwyczaj standardowe klauzule umowne).

W przypadku, gdy dane są przetwarzane w kraju spoza EOG, Komisja Europejska może określić czy taki kraj zapewnia odpowiedni poziom ich ochrony. Opieramy się w tym względzie na decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony danych wydanej w sprawie Kanady.

Na jakiej podstawie korzystamy z Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są wykorzystywane na następującej podstawie:

 • w celu realizacji umowy, na przykład dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów I usług;
 • dla ustalenia, realizacji i obrony roszczeń prawnych lub w toczących się postępowaniach;
 • dla dopełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych;
 • do uzasadnionych celów biznesowych;
 • za Państwa zgodą.

Przez jaki okres Państwa dane będą zachowywane?

Państwa dane będą zachowywane:

 • przez niezbędny okres, przewidziany przepisami o zachowaniu danych medycznych i dokumentów finansowych
 • przez okres przedawnienia przewidziany dla podjęcia działań prawnych

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych osobowych?

Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych oraz pozostałe obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przewidują określone prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo domagać się przekazania szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych mogą Państwo również skorzystać z prawa do:

 • skorygowania lub usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wstrzymania nieupoważnionego przekazywania danych osobowych podmiotowi trzeciemu; a także, w niektórych sytuacjach,
 • wnioskowania o przeniesienie danych osobowych do innego podmiotu.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez Faktoria Zdrowia Państwa danych osobowych do lokalnego organu nadzoru.

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych lub jeżeli po udzieleniu zgody na ich przetwarzanie postanawiają ją Państwo wycofać, taka decyzja zostanie uwzględniona, zgodnie z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi.

Państwa sprzeciw (lub wycofanie wcześniej udzielonej zgody) może oznaczać że nie będziemy mogli prowadzić działań koniecznych do osiągnięcia wskazanych powyżej celów (zob. pkt. „Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”). Może się również zdarzyć, że w takim wypadku nie będą mogli Państwo korzystać z oferowanych przez nas produktów i usług.

Należy pamiętać, że nawet po podjęciu decyzji o wycofaniu zgody, Faktoria Zdrowia będzie mogło dalej przetwarzać dane osobowe w zakresie wymaganym lub dozwolonym prawem, w szczególności w związku z wykonywaniem i obroną przysługującym firmie praw lub z realizacją ciążących na niej obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Mamy obowiązek zapewnić, by Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Dlatego też prosimy o przesyłanie informacji o wszelkich zmianach, które ich dotyczą na adres mailowy: biuro@f-z.com.pl

Przysługujące Państwa prawa nie mają charakteru bezwzględnego. Będą one podlegać ocenie, na Państwa wniosek.

Jeżeli posiadają Państwo konto w Faktoria Zdrowia, niektóre czynności dotyczące danych osobowych, np. ich aktualizację lub korektę, mogą Państwo wykonać samodzielnie. W tym celu należy zalogować się do profilu użytkownika na naszej stronie internetowej. Mogą również Państwo skierować do nas stosowny wniosek, na adres mailowy: biuro@f-z.com.pl

Faktoria Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Inflancka 8, 91-857 Łódź

NIP: 7262687674 REGON: 520169624
KRS: 0000926423

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY

RESMED

Faktoria Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Inflancka 8, 91-857 Łódź
NIP: 7262687674 REGON: 520169624
KRS: 0000926423